datesnew 2024 2

   

 • Στα Βραβεία Εθελοντισμού Voluntary Action 2024, με την προϋπόθεση συμμετοχής τους και στο φεστιβάλ, μπορούν να συμμετάσχουν:
  • Όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που αξιοποιούν εθελοντική εργασία
  • Ομάδες εθελοντών με διαρκή ή ευκαιριακή δράση
  • Πρωτοβουλίες και ομάδες πολιτών με κοινωνική δράση
  • Άτυπες κοινωνικές ομάδες με ρόλο στην Κοινωνία των Πολιτών
   Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση έχουν και:
  • Επιχειρήσεις με δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Κάθε οργάνωση, ομάδα ή οργανισμός έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) υποψηφιότητας.
 • Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι χορηγοί, οι υποστηρικτές, οι χορηγοί επικοινωνίας, ο διοργανωτής του Voluntary Action 2024, καθώς και οργανισμοί που σχετίζονται με κάποιον από τους αξιολογητές.
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού  εφόσον υπάρχει η έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου διευθυντή της εταιρίας, του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ο.κ., ή για τις περιπτώσεις των άτυπων συλλογικοτήτων, γίνεται υποβολή αιτήσεων με πλήρη στοιχεία και βάσει επαρκούς εκπροσώπησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ισχύει η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και θα ανακοινωθούν μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των οργανισμών που θα προκριθούν από τους αξιολογητές.
 • Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι η προς αξιολόγηση υποψηφιότητά τους υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού, αποκλειστικά για τον σκοπό των Voluntary Action Awards 2024.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως του διοργανωτή και των αξιολογητών για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Ο διοργανωτής ή/και η εκάστοτε οργανωτική επιτροπή των Voluntary Action Awards 2024 διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές για την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οργανισμός δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής του, θα πρέπει να το αναφέρει ρητά στην αίτηση υποψηφιότητάς του. Η επιθυμία του αυτή δεν κωλύει και δεν αφορά τους αξιολογητές.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και διαφοροποίησης, κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων κατά τη διακριτική του ευχέρεια βάσει του αριθμού υποψηφιοτήτων ή άλλης επικαιροποίησης κάθε κατηγορίας.

Διαδικασία αξιολόγησης

Τα βραβεία θα προκύψουν κατόπιν αξιολόγησης από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, δικηγόρους, κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας (βλ. παρακάτω).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγεί στην απονομή χρυσών, αργυρών και χάλκινων βραβείων σε αυτούς οι οποίοι προκρίνονται με βάση την αξιολόγηση, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο αυτοί εκπληρώνουν τα κριτήρια της κατηγορίας για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

Η αλληλογραφία με τους αξιολογητές σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Οι αξιολογητές θα αποφανθούν κατά πόσο οι υποψήφιοι οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια βράβευσης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

 • Καταστατικό και πλήρη στοιχεία του οργανισμού που υποβάλλει την υποψηφιότητα ή, για τις περιπτώσεις των άτυπων συλλογικοτήτων, υποβολή αιτήσεων με πλήρη στοιχεία και βάσει επαρκούς εκπροσώπησης.
 • Σύντομη περιγραφή της δράσης του οργανισμού (μέχρι 500 λέξεις – ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί)
 • Παράθεση των λόγων για τους οποίους ο οργανισμός υποβάλλει υποψηφιότητα και τεκμηρίωσή τους (θα δημοσιοποιηθεί – μέχρι 1.000 λέξεις)
 • Υποστηρικτικά στοιχεία της υποψηφιότητάς τους. Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται αποτύπωση μεθόδων, πρακτικών και στρατηγικών, εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων, καθώς και ποσοτικά στοιχεία που έχουν συνάφεια με την περιγραφή του βραβείου.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο της υποψηφιότητας.

Το συνοδευτικό υλικό μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη μιας υποψηφιότητας. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία οφείλουν να είναι, πέρα από συναφή με τη συμμετοχή, περιεκτικά και σαφή.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από τους αξιολογητές.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να λαμβάνεται η άδειά τους και να μην παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Δεν επιτρέπεται η παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Βίντεο
Σε περίπτωση που υποβληθεί βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού, θα πρέπει να γνωστοποιείται το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ. μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) καθώς και ο κωδικός πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες
Εάν στο συνοδευτικό υλικό υπάρχει παραπομπή σε κάποιον ιστότοπο, απαιτείται η γνωστοποίηση του σχετικού URL μέσω του οποίου οι αξιολογητές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις σχετικές με τη συμμετοχή πληροφορίες. Παρακαλούμε οι πληροφορίες αυτές να είναι συνοπτικές ώστε η αξιολόγησή τους να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων


Προσοχή παράταση!
Υποστηρικτικό υλικό για τα Βραβεία Voluntary Action 2024 θα γίνεται δεκτό έως και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 στις 15:00.


Υποψηφιότητες για τα Voluntary Action Awards 2024 θα γίνονται δεκτές έως και τη Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 στις 12:00, εκτός αν υπάρξει παράταση, η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της δράσης.

Οι νικητές των βραβείων σε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν κατά την απονομή των Voluntary Action Awards 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2024 στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ.

Αποδοχή όρων δήλωσης συμμετοχής

Η δήλωση υποψηφιότητας για τα βραβεία αποτελεί αποδοχή των σχετικών όρων και κανόνων και δέσμευση στις διατάξεις του παρόντος, όπως επίσης αποδοχή ότι κάθε διαφορά θα επιλυθεί στο πλαίσιο αυτού.

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής και υλικό τεκμηρίωσης υποβάλλονται στη γλώσσα προέλευσης του οργανισμού και στην αγγλική γλώσσα. Από την υποχρέωση δίγλωσσης υποβολής εξαιρούνται οι οργανισμοί ελληνικής προέλευσης, εκτός αν προκύψει λόγος αμφισβήτησης της βράβευσής τους από οργανισμό της αλλοδαπής.

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές θα δημοσιοποιούνται.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από αξιολογητές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διοργανωτή και διαχειρίζονται τις παρεχόμενες πληροφορίες, κατά τη διερεύνησή τους, σύμφωνα με την κρίση τους. Για τον λόγο αυτόν, οι δηλώσεις συμμετοχής δεν πρέπει να περιέχουν υλικό το οποίο δεν είναι προς δημοσιοποίηση. Όλοι οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα Voluntary Action Awards 2024, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές σε αυτούς (συμμετέχοντες και βραβευμένους).

Βραβεύσεις

Οι αποφάσεις των αξιολογητών είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό. Συμπληρωματική επικοινωνία μπορεί να γίνει μόνο εμπρόθεσμα και πάντα μέσω του διοργανωτή. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν από την τελετή βράβευσης.

Κόστος

Η υποβολή υποψηφιότητας στα Voluntary Action Awards 2024 επιβαρύνει οικονομικά μόνο τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και το κόστος συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα.
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.000 € + ΦΠΑ.
Είναι απαραίτητο κατά την πληρωμή να αναφέρεται η κατηγορία βραβείου για την οποία έχει υποβληθεί υποψηφιότητα.
Η απόδειξη πληρωμής αποστέλλεται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με αναφορά της επωνυμίας της εταιρίας και της κατηγορίας του βραβείου για την οποία έχει υποβληθεί υποψηφιότητα, εφόσον προβλέπεται κόστος συμμετοχής.

Από το κόστος απαλλάσσονται ΜΚΟ, συλλογικότητες, σχολεία και δημόσιοι οργανισμοί.

Υπενθυμίζεται ο περιορισμός της μίας (1) υποψηφιότητας ανά οργανισμό.

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή στα Βραβεία Voluntary Action 2024, οι υποψήφιοι συναινούν στη δυνατότητα του διοργανωτή να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο ή/και άλλο οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό/διαφημιστικό υλικό της διοργάνωσης.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας  www.voluntaryaction.gr/the-voluntary-festival-awards-apply-2024

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή/και πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τα Voluntary Action Awards 2024, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Αλεξία Κάρκαλου στο τηλ.: 210 9730280, εσωτ.: 244 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Διαδικασία Τιμητικών Διακρίσεων

Οι τιμητικές διακρίσεις της διοργάνωσης απονέμονται από τον διοργανωτή σε πρόσωπα και οργανισμούς που επέδειξαν έργο υψηλής ποιότητας και εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζουν τη συλλογική αντίληψη συμβάλλοντας στην ανάδειξη παραγωγής κοινωνικών αγαθών. Υποβολή προτάσεων βράβευσης μπορεί να γίνει μόνο από τρίτους με επιστολή προς τον διοργανωτή.

VoluntaryAction

Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2016
Το Φεστιβάλ
Η Κάτοψη
Οι Χορηγοί
Η Έκθεση
Η Δήλωση Συμμετοχής
Η Λίστα Εκθετών
Το Συνέδριο
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Γάκη Ερμίνα
Γεωργαλά Μαρία
Γιαννακοπούλου Θάλεια
Γκρίμπα Ελευθερία
Γκρουτζιέν Άννα
Γουράνιος Διονύσης
Ζαρωτιάδου Μαρία
Καρδαμίτση Ελένη
Μακρυστάθης Δημήτρης
Μαριόλη Πέπη
Μπακόπουλος Νίκος
Μπαλόγλου Ίρις
Νομικού Χριστίνα
Παπασπυροπούλου Σοφία
Πατούνης Χάρης
Πατσέλης Νίκος
Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξανδρος
Τζωρτζακάκη Κατερίνα
Φεζούδης Κωνσταντίνος
Φερεκύδου Ελίζα
Φίλη Κατερίνα
Φούντα Δώρα
Ψαρρού Στέλλα
Τα Σεμινάρια
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Caravas Pamela
Ασημακοπούλου Βαρβάρα
Γεωργακόπουλος Γιάννης
Γεωργίου Ελισάβετ
Γιαννοπούλου Μαριλένα
Κολοκούρη Εβίτα
Κόρδη Βαλεντίνα
Λαγός Mιχάλης
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Ντούσκας Παναγιώτης
Ταπραντζή Μελίνα
Χριστοδούλου Ελένη
Η Δήλωση Συμμετοχής
Οι Παράλληλες Δράσεις
Η Ημερίδα: Ο Εθελοντισμός στην Κοινωνική Οικονομία
Το Πρόγραμμα
Η Δήλωση Συμμετοχή
Οι Εισηγητές
Ζωχιός Ιωάννης
Ηλίας Λάμπρος
Πανέλης Δημήτρης
Παπανδρέου Έλενα
Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος
Ρουμελιώτης Ανδρέας
Σπινθάκης Ευάγγελος
Τακτικός Βασίλης
Φίλη Χριστίνα
Το Networking Event Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Το Πρόγραμμα
Η Δήλωση Συμμετοχή
Οι Εταιρίες που Συμμετέχουν
Οι Εισηγητές
Κατσούλη Κατερίνα
Παπαδοπούλου Σούμι
Πρίντζης Αθάνασιος
Σλάμαρης Θωμάς
Φερεκύδου Ελίζα
Φίλη Κατερίνα
Τα Βραβεία
Οι Κατηγορίες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Δήλωση Συμμετοχής
Τα Δρώμενα
Το Πρόγραμμα
Special Olympics Hellas
Yoga - Παύλος Δημητριάδης
Zumba - Έφη Καρυπίδη
Latin - Griego Latino
Η Τοποθεσία
Ο Διοργανωτής
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2017
Το Φεστιβάλ
Η Κάτοψη
Οι Χορηγοί
Η Έκθεση
Η Δήλωση Συμμετοχής
Η Λίστα Εκθετών
Το Συνέδριο
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Ακρωτηριανάκη Μαρία
Αντωνιάδης Ζαχαρίας
Γρηγοράκης Σωτήρης
Καραδάκης Γεώργιος-Παναγιώτης
Κωνσταντινίδης Ανδρέας
Κωνσταντοπούλου Βίκυ
Λιούτα Κορίνα
Μακρυστάθης Δημήτρης
Μελισσίδης Θανάσης
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Πετρόπουλος Σωτήρης
Προβατά Αρετή
Σκοδρογιάννη Κυρατσώ
Ταπραντζή Μελίνα
Φήταμ Φρειδερίκος
Χρηστάκης Μιχάλης Γ.
Η Δήλωση Συμμετοχής
Τα Σεμινάρια
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Γιαννούλη Βίκυ
Καρδαμίτση Ελένη
Κεφαλάς Μάνος
Μπέλκη Νέλλη
Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη
Η Δήλωση Συμμετοχής
Τα Βραβεία
Οι Κατηγορίες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Δήλωση Συμμετοχής
Τα Δρώμενα
Το Πρόγραμμα
Special Olympics Hellas
Riverbed
The Mighty N
Breath After Coma
Lustin Jane
The Bonnie Nettles
Παπασωτηρίου-Πανέλης
Bike Sale & Academy
Griego Latino
Ανοιχτή Αγκαλιά
Μάθημα Zumba
Μάθημα Yoga
Ζω.Ε.Σ.
Τα μπαλόνια της αγάπης
Άγγιγμα Ζωής
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Athens Pride
Η Τοποθεσία
Ο Διοργανωτής
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2018
Το Φεστιβάλ
Η Κάτοψη
Οι Χορηγοί
Η Έκθεση
Η Λίστα Εκθετών
Το Συνέδριο
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Βράτιμος Θανάσης
Δράσσας Ιάσονας
Ελ Αμπάσυ Ράνια
Καίσαρη Κατερίνα
Καρρά Εύα
Κομπογιάννης Βασίλης
Μπέλκη Νέλλη
Νομικού Χριστίνα
Οικονομίδου Κλεοπάτρα
Πατατανέ Βάλια
Σακελλαρίου Κυριακή
Σαλαπάτας Βασίλης
Σμετόπουλος Τάσσος
Σπυριδάκη Αργυρώ
Σπυρόπουλος Φώτης
Τσενέ Μαρία
Φανερωμένου Δάφνη
Φραγκάκη Ελένη
Τα Σεμινάρια
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Γαμβρέλλη Στέλλα
Καρδαμίτση Ελένη
Κοντογιάννης Αθανάσιος
Παγκάλου Μαρία
Σαμδανίδου Σοφία
Τα Βραβεία
Οι Κατηγορίες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Τα Δρώμενα
Η Τοποθεσία
Ο Διοργανωτής
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2019
Το Φεστιβάλ
Χορηγοί
Εκθέτες
Λίστα Εκθετών
Βραβεία
Κατηγορίες
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Δρώμενα
Workshop
Ομιλίες
All Time
Τατάμι
Χειροτεχνίες
Επιδαπέδια Παιχνίδια
Stage
Δήλωση Συμμετοχής
Τοποθεσία
Skywalker.gr
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2022
Το Φεστιβάλ
Χορηγοί
Εκθέτες
Λίστα Εκθετών
Βραβεία
Κατηγορίες
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Δρώμενα
Τοποθεσία
Skywalker.gr
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2023
Το Φεστιβάλ
Χορηγοί
Εκθέτες
Λίστα Εκθετών
Βραβεία
Κατηγορίες
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Workshop
Πρόγραμμα
Φόρμα συμμετοχής για "Το Στοργικό Χέρι"
Stage
Πρόγραμμα
Χειροτεχνίες
Πρόγραμμα
ShowTime
Πρόγραμμα
Τοποθεσία
Skywalker.gr

Εγγραφή στο newsletter